Witamy na stronie
firmy EL-SAB.

Masz pytanie?
Skontaktuj siê
z naszymi pracownikami
tel/fax +48 34 3 697 119


© Copyrights EL-SAB Sp. z o.o.

Wspó³praca z Politechnik± Czêstochowsk±
Wieloletnia wspó³praca z Wydzia³em
Elektrycznym Politechniki Czêstochowskiej
umo¿liwi³a naszej firmie wdro¿enie
wielu nowych rozwi±zañ technicznych.
Firma EL-SAB bra³a udzia³ w modernizacji
obiektów laboratoryjnych napêdów
elektrycznych Wydzia³u Elektrycznego
Politechniki Czêstochowskiej.

Nasz cel
Dzia³amy od ponad 50-ciu lat
aby rozwi±zywaæ Pañstwa problemy
z zakresu naszej specjalno¶ci.
Nasza otwarto¶æ na nowe wyzwania
i gotowo¶æ do realizacji nietypowych
zleceñ sta³y siê przez te lata
nasz± wizytówk±.